Wniosek o wydanie dyplomu uś

Pobierz

Podchorążych 2 30-084 Kraków Telefon: 12 662 60 14 Fax: 12 637 22 43 E-mail: o wydanie dyplomu i suplementu - obowiązuje od 1.10. komplet dokumentów wynosi 60 zł.. Odpis dyplomu musi być zgodny z jego oryginałem, zatem podpisy i data sporządzenia odpisu w języku obcym, muszą być zgodne z podpisami i datą sporządzenia oryginału dyplomu.pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dyplomu.. Wniosek należy pobrać, wypełnić, wydrukować i przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.. 4,5x6,5 cm *) Uwaga: O odpis dyplomu i suplementu można ubiegać się do 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowegoKontakt: Kancelaria Uczelni ul. Za wydanie kolejnych odpisów dyplomów wraz z suplementem w języku angielskim opłata wynosi 20 .Wnioskuję o wydanie dyplomu /suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie .. Uczelnia wydaje duplikat dyplomu na postawie dokumentów zawartych w teczce akt osobowych studenta.Standardowy wniosek o udzielenie zgody na indywidualną organizację studiów.. Oświadczenie o rezygnacji z dokumentowania toku studiów w postaci indeksu.. Uprzejmie proszę o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych*):Zdający mogą złożyć swój wniosek na wydrukowanym załączniku: Załącznik Nr 11 - WNIOSEK o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu.. O WYSŁANIE DYPLOMU I SUPLEMENTU..

1 pkt 1 i 2 - na wniosek absolwenta.

Do wniosku dołączam: Świadectwa potwierdzające następujące kwalifikacje** (wyodrębnione w wyżej wymienionym zawodzie):.. Opłata za dodatkowy odpis w języku angielskim wynosi 20 zł.. 2 Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20.07.2018 r.).. oznaczenie kwalifikacji zgodne .. WNIOSEK.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wysłanie dyplomu i suplementu do dyplomu, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Ulica: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.. Deklaracja wyboru języka.. .Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 08.05.2019 r. absolwenci, którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 2019/2020 (tegoroczni absolwenci uzupełniających studiów magisterskich) nie ponoszą opłaty za wydanie dyplomu ukończenia .WNIOSEK Zwracam się z prośbą o wydanie dyplomu ukończenia studiów: komplet A (oryginał dyplomu, oryginał suplementu, dwa odpisy dyplomu w języku polskim, dwa odpisy suplementu w języku polskim, odpis dyplomu i suplementu w języku polskim przeznaczony do akt) komplet B (oryginał dyplomu, oryginał .Wniosek o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym [doc, 34.00 kB] Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej [doc, 27.50 kB] Wniosek o przesłanie dyplomu [docx, 19.92 kB] Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku polskim lub w języku obcym [doc, 47.50 kB]Studenci ostatnich lat studiów są obowiązani na 7 dni przed egzaminem dyplomowym złożyć w Dziekanacie wniosek o wydanie dyplomu i suplementu oraz ich odpisy..

o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym.

Do wniosku dołączam: Świadectwa potwierdzające następujące kwalifikacje** (wyodrębnione w wyżej wymienionym zawodzie):.. Nr domu: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.. symbol cyfrowy nazwa zawodu .. z podstawą programową.. symbol cyfrowy nazwa zawodu .. Ankieta osobowa.. dokument w formacie pdf.wniosek o udzielenie pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego w całości lub części - art. 1791§4 KP) wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze - art. 182 1d KP (NA i NNA)wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 application for issue of certified copies of documents certifying completion of studies for graduates who began their studies in the academic year 2019/2020 and resumed their .WNIOSEK.. Uprzejmie proszę o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów: - pierwszego stopnia - drugiego stopnia - jednolitych magisterskich* w Uniwersytecie Wrocławskim oraz suplementu do dyplomu .Imię nazwisko.. doc.Wydawanie informacji o zagranicznych dyplomach Jeśli potrzebujesz pisemnej informacji na temat możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce na przykład w celu podjęcia pracy lub kontynuacji studiów, możesz skorzystać z systemu KWALIFIKATOR lub złożyć w NAWA wniosek o jej wydanie zgodnie z poniższą instrukcją.- brak opłaty za wydanie dyplomu, 2 odpisów i suplementu w języku polskim..

Wnioski są do pobrania w zakładce "Zasady dyplomowania".Wnioskuję o wydanie dyplomu /suplementu do dyplomu .

oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową nazwa kwalifikacji .. oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową nazwa kwalifikacjiWniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, co najmniej jedną kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej powinien .. dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust.. nazwa kwalifikacjidodatkowo, na wniosek - odpis dyplomu w języku polskim lub języku obcym wymienionym w pkt 4 ppkt 1 lit. b i/lub suplementu w języku polskim lub w języku angielskim; za dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku obcym, o którym mowa w ppkt 2, uiszcza opłatę 20 zł.PODANIE O WYDANIE DYPLOMU Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek absolwenta - ich odpis w języku obcym..

Pisemny wniosek o wydanie odpisu w języku obcym absolwent powinien złożyć w terminie do 30 dni po złożeniu egzaminu dyplomowego.

Załącznik.. W przypadku starania się o wydanie dyplomu w języku angielskim student otrzymuje (również bezpłatnie) wersję polską pomniejszoną o 1 odpis dyplomu i suplementu.. Zalecane jest przesyłanie oryginałów dokumentów.WNIOSEK W SPRAWIE: wydania dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów na UWr oraz suplementu do dyplomu w języku angielskim .. potwierdzającego kwalifikacje zawodowe .. Odpis suplementu może być wydany w tłumaczeniu na język angielski.Opłata za ww.. Linki do pobrania wnioskuWNIOSEK o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym: 15.92 KB: WNIOSEK o zapisanie na wykład ogólnouczelniany - różnica programowa: 15.97 KB: WNIOSEK o zapisanie na wykład ogólnouczeniany po terminie: 16 KB: Wniosek o zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku angielskim: 42.5 KB: WNIOSEK o zmianę formy płatności z .Dowód opłaty za odpis dyplomu Fotografia (1 szt.) o wym.. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.. Nr lokalu: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.. b. Do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.. Wielkość.Wnioskuję o wydanie dyplomu /suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie symbol cyfrowy nazwa zawodu Do wniosku dołączam: Świadectwa potwierdzające następujące kwalifikacje** (wyodrębnione w wyżej wymienionym zawodzie):.. doc. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt