Protokół z posiedzenia zespołu ds pomocy psychologicznopedagogicznej

Pobierz

Zebranie zespołu 09.09.2016 A. Bartoszewska Protokół spotkania Plan pracy zespołu Przestudiowanie opinii uczniów ze specyficznymi trudnościami oraz orzeczeń Zebranie zespołów 21.09.2016 Przewodniczący zespołów przedmiotowych Protokół spotkania Plan pracy zespołu 2.Protokół z zebrania sporządza przewodniczący lub sekreatrz zespołu najpóźniej w terminie 7 dni od posiedzenia zespołu.. Zatwierdzenie przez dyrektora ustalonych form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej w II semestrze 2017/2018Plan Pracy Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego L.p.. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi, który nie posiada opinii lub orzeczenia poradni, także na podstawie informacji o potrzebie takiej pomocy, przekazanej dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki.3) Zespołu Przedmiotowo- Wychowawczego klas IV - VI: nauczyciele poszczególnych przedmiotów,wychowawcy klas IV-VI.. 4) Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej: powoływani przez dyrektora nauczyciele reprezentuj ący wychowanie przedszkolne oraz I i II etap edukacyjny ( przynajmniej 3 osoby).. Tadeusza Kościuszki w Turowie informuje o organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnymZałącznik 12 PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ZESPOŁU DOTYCZĄCEGO OPRACOWANIA IPET ..

Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.1 Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi 1.2 Omówienie WOPFU1 Procedury prowadzenia dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 25 im.. ZGODA NA PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI.. 5) Zespołu ds. Zgoda na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.Śledź na bieżąco zmiany związane z reformą pomocy pedagogiczno-psychologicznej.. Rekrutacja, ruch kadrowy, bieżące funkcjonowanie przedszkola a COVID-19.. Nie później niż do 30 maja 6) zobowiązuje nauczycieli uczących w klasie do przygotowania krótkiego pisemnego9.. Informacja dla rodziców o ustalonych formach rewalidacji i pomocy psychologiczno - pedagogicznej VI.. W spotkaniach zespołu może uczestniczyć osoba zaproszona przez szkołę, np. pracownik z poradni lub przez rodzica, np. lekarz (osoba uprawniona, z racji posiadanych kwalifikacji, do współpracy w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej).Pismo informujące dyrektora o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu.. Janusza Kusocińskiego w Elblągu Podstawa prawna : 1.. Spotkanie.. Styczeń 2018 r. Koordynator zespołu.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.Planowanie dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych uczniów..

Analiza skuteczności udzielanej dziecku pomocy - psychologiczno pedagogicznej.

Planowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 1) w bie żącej pracy nauczycieli pomoc psychologiczno - pedagogiczna będzie udzielana na lekcjach zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.. Załącznik do IPET.. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZESPOŁU DS. Nr 256, poz. 2572, z późn.. OPINIA ZESPOŁU O PRZEDŁUŻENIU OKRESU NAUKI.. 5.Protokół z zebrania sporządza przewodniczący lub sekreatrz zespołu najpóźniej w terminie 7 dni od posiedzenia zespołu.. Ustalenie zasad pracy zespołu.. Dyskusja Przewodniczący, członkowie zespołuProtokół z posiedzenia zespołu.. Niezwłocznie po dostarczeniu i zarejestrowaniu orzeczenia pracę rozpoczyna zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA.. Protokół z posiedzenia zespołu.. Plan pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym.. Organizacja pracy zespołu Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/18 S. Miera 04.09.2017 2.. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi 1.. 2, ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem godzin, którymi dysponuje w danym roku szkolnym.. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE.. Indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020, poz. 1280) Dyrektor Szkoły Podstawowej im..

Protokół z posiedzenia zespołu.

Harmonogram prac związanych z organizacją udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej obowiązujący w roku szkolnym .0 Protokol z posiedzenia zespolu[1].doc • protokół z posiedzenia zespołu.. Zgoda na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. W protokole zebrania zespołu odnotowuje się porządek posiedzenia, syntetycznie opisuje się jego przebieg, ustalenia końcowe, wykaz obecności.informowany, przez wychowawcę na piśmie rodzic, który ma prawo wziąć udział w spotkaniach zespołu (załącznik nr 9).. WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZDALNEGO NAUCZANIA UCZNIOWI OBJĘTEMU NAUCZANIEM INDYWIDUALNYM..

Procedury, narzędzia, dokumentacja.Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) zaplanowano inne sposoby i formy pomocy (metody pracy, zasady, pomocespotkania zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 4) ustala terminy spotkań klasowego zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 5) zespół spotyka się min.. 2 razy, max.. Plan miesięczny.. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce dziecka.4.. PRZYDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r.. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonywać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor .Pliki do pobrania.. Wymiar godzin, w którym realizowane są poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust.. 5 razy w ciągu roku szkolnego.. Pakiet: Marzec 2021.. Zespołu.. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU Author: Asus Last modified by: Rysiek jach Created Date: 2/12/2018 12:53:00 PM Company: trans Other titles: PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU .Członkami zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być 3: • wychowawca klasy i co najmniej jeden nauczyciel uczący w klasie, • wychowawca świetlicy szkolnej, jeŜeli dziecko uczęszcza do świetlicy, • logopeda albo nauczyciel terapeuta, który prowadzi lub będzie prowadził zajęcia z uczniem,PROTOKÓŁ z posiedzenia Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej/ Zespołu Wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 22 we Wrocławiu/2.. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U.z 2017r.. Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona główna / Dokumenty / Archiwalne dokumenty / Protokół z posiedzenia zespołu utworzonego dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych—"Protokol nr 1/2015 z posiedzenia Zespolu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Niepublicznym Przedszkolu STO" z dnia 30 wrzešnia 2015r., —indywidualne karty pm: "lnformacja o udzielang pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolnyDwa razy do roku: do końca grudnia i do 15 kwietnia, zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka wraz z oceną efektywności udzielanej pomocy (załącznik nr 7) i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET.. Przewodniczący zespołu w terminie 3 dni od sporządzenia protokołu sporządza z niego wypis zawierający podjęte uchwały, opinie, projekty wystąpień i ocen .Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są: porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia.. Protokół z posiedzenia zespołu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt