Kosztorys knr przykład

Pobierz

1 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o m śr. do 47 mm w cegle KNR 4-03 1001-32 5 d.1.1 5 m 5,000 Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t.. 1 d.1.1 KNR 2-01 0126-01 Usuni ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ści do 15 cm za pomoc ą spycharek obmiar = 241.8m 2 m2-- R --1* Robocizna 0.0055*0.955=0.005253r-g/m 2 * 13.23zł/r-g r-g 1.2702 0.0695 16.81-- S --Kosztorys uproszczony Lp.. Wykonujemy: •Kosztorysy inwestorskie •Kosztorysy ofertowe •Kosztorysy powykonawcze •Kosztorysy zamienne •Przedmiary robót •Obmiary na budowie •Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR)KNR 5-14 0404-01 analogia Demontaz i ponowny Montaż wyłączników kompletnie zmontowanych o masie do 200 kg z mocowaniem napę-du na konstrukcji celki na ścianie, wyłacznik 3 bieg 400A, 400V, 36 kA , napęd ręczny + wyzwalacze ter-miczne i zwarciowe szt. 2 0.00 0.00 3 d.1 KNR 4-03 1132-02 analogia Demontaż numeratorów klapkowych o 10 .KNR 2-31 0805-04 analogia Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie-regularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej.. Podsypka piaskowa gr.. Z opisu w tej tablicy wynika, że wycena dotyczy ław fundamentowych betonowych prostokątnych o szerokości do 0,6 m.Kosztorys Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Remont pokrycia dachu nad lokalami mieszkalnymi ul. E) dołożenie 1 pozycji KNR : 24,99 zł..

Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m.

Przykład Zapis "KNR 2-02, 0201-01" oznacza, że: nakłady rzeczowe przyjmuje się według katalogu nakładów rzeczowych nr 2-02 Konstrukcje budowlane z tablicy 0201, kolumna 01.7 KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność = 9,000 109,009 m3 32,17 3 507,02 Razem: 28 032,78 2 Fundamenty 8 KNR 2-02 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku.. Płyty kamienne pokrycia podestu i stopnic m. III KNR-W 2-01 0212-06 14 d.2.1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów o m2 270,400 głębokości do 3.0 m palami szalunkowymiNakłady rzeczowe wypisuje się z KNR, podając jednocześnie jego symbol, numer tablicy i kolumnę.. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót.. Schody i podest wejścia głównego m.. Polna 10B/24,33, 34, 35 1 Element Demontaż pokrycia dachu 1.1 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe m2 100,001 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 - piwniczne oraz przy wejściu 59,0 = 59,000000 4,0 = 4,000000 63,00 63,00 szt 2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - kl. schod..

Jak Zrobić Kosztorys Budowlany, Kurs Norma Pro, kosztorysowanie - dodawanie pozycji KNR - YouTube.

Do kalkulacji kosztów zastosuj metodę szczegółową.. Kosztorys ofertowy - służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano- -montażowych lub remontowych.. 20 KNR 4-04 0405-01-050 Rozebranie okładziny drewnianej schodów Krotno ść: 1,000 Przedmiar: 39,120 m2 Mno żniki: 1,000 1,000 1,000 999 robocizna r-g 0,1700 13,67 2,32 90,911 Koszty bezpo średnie: 2,32 90,91 Koszty z narzutami (netto): 4,46 174,64 21 KNR 4-04 0406-01-050 Rozebranie schodóww drewnianychKosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto .. KNR-W 2-01 0113-03 13 d.2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 117,600 podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.. Koszt naszego opracowania: A) nie pobieramy opłaty za usuwanie pozycji.. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) 12 3 4 5 6 7 51 d.5 KNR Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości podbudowy po zagęsz-czeniu: 15 cm m2 541.000 52 d.5 KNR -0500PRZEDMIAROWANIE WG KNR.. Koszt jedn.. OkreślaKNR 4-03 1007-17 3 d.1.1 1 otw.. D) zamiana 1 pozycji KNR : 29,99 zł.. Dam Ci przykład wg KNR moja brama z montażem 9.300 zł netto, Normstal (na telefon) 7.200 brutto z montażem Powodzenia i nie ustępujSykal sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY Budowa: Wykonanie instalcji hydrantów p-po ż oraz monta ż czujek dymu Obiekt: Przedszkole Rodzaj robót: Roboty sanitarne oraz p-po ż Lokalizacja: Gminne Predszkole ul. Sportowa 1 66-730 Wiele ń Zamawiaj ący: Gminne Przedszkole w Wieleniu ul. Sportowa 1 66-730 Wiele ńPrzykład zadania praktycznego ..

Jak Zrobić Kosztorys Budowlany, Kurs Norma Pro, kosztorysowanie - dodawanie pozycji KNR ...Kosztorys bierze udział w przetargu.

Kosztorys budowlany - określa wartość wszystkich nakładów poniesionych na wykonanie inwestycji, budowli, obiektu lub danego rodzaju robót, np. robótKOSZTORYS BUDOWLANY - DROGOWY- ofertowy Klasyfikacja robót wg.. Podstawą ustalania nakładów .KOSZTORYS RÓŻNICOWY Zmiany dotyczące podejścia odnośnie rozliczenia robót budowlanych (wprowadzono kosztorys różnicowy) w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" oraz działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" .Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 31.. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn.. 8,0 szt 3 KNR 401/303/2 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach .Przykład: Wycena początkowa (stan surowy zamknięty mat.. Gdy w pozycji przedmiaru/obmiaru podajemy ilość robót,którabyłajużobliczona wcześniej,to obliczeńnie powtarza się lecz podaje ostateczną ilości robót z powołaniemna numer .W kosztorysie po wykonawczym bierze pozycje KNR 4-02 0105-01 No i prowadzimy wojnę bo koszt takiej wymiany w/g tego KNR to np. za 4,5 m 115,36 plus do tego narzuty i wychodzi prawie 200zl no i Ja zawsze tnę mu polowe.Kosztorys ten jest częścią składową informacji o przedmiocie przetargu..

Stosować formułę obliczenia stosując niezmienną kolejnośćwpisywania wymiarów (np. liczba/krotność,długość: szerokość: wysokość) 6. w mkosztorys przykladowy Lp.

Kosztorys ofertowy Data: 2010-04-21 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Staszica 31 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Bardziej szczegółowo.3.. B) edycja 6 składników pozycji : 60,00 zł.. Wspólnego Słownika Zamówień .. KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 3.68095 km 3.681 RAZEM 3.681 2 d.1 KNR 2-21 0206-05 Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości ora-Kosztorys uproszczony Strona 2/9 Przykładowy kosztorys pomieszczenia biurowego Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo ść Cena Warto ść 1.. Podstawa wy-ceny Opis Jedn.. •Zasady ogólne: 5.. Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm KNR 4-03 1008-08 4 d.1.1 prze 1,000 pust.. 230 m2, stolarka drewniana, dachówka cementowa Braas KNR = 216.000 po korekcie = 160.000 Każdą pozycję punkt po punkcie liczyliśmy od nowa.. Warto ść 1 2 3 4 5 6 7 1 Wyburzenia, domurowania 1 KNNR 3 0301-010-060 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej krotno ść = 1,000 0,364 m3 238,13 86,68 2 KNR 4-01 0106-04-0601.2 KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - wymiana gruntu na części parkingu 225,00 m3 1.3 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV 48,70*2+24,40+22,60 = 144,400000 144,40 144,40 m 1.4 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa .Przykładowy kosztorys inwestorski wykończenia mieszkania ok 80 m2 ze stanu deweloperskiego.. R M S 1 STAN ZEROWY 1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.. C) aktualizacja cen 61 pozycji : 305,00 zł..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt