Wniosek o stypendium rektora uj

Pobierz

15 do …Wniosek o przyznanie stypendium Rektora składa się w następujących terminach: do 5 października, do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok …Wnioskuję o przyznanie mi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2014/15 na podstawie …Stypendium socjalne i akademik.. Więcej szczegółów .. Studentom studiów doktoranckich przysługuje prawo ubiegania się o następujące świadczenia (wszystkie przyznawane są na wniosek doktoranta): …stypendium rektora dla najlepszych studentów; zapomogę.. Wniosek wraz z dokumentacją …Niektóre wnioski można wypełnić tylko raz w danym semestrze/roku akademickim (np. wniosek o stypendium socjalne składany raz na semestr), natomiast inne mogą być …Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 w systemie USOSweb.. Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia upływa 20 października danego roku …2.. Zarządzenie nr 43 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim; …zaświadczenie o rozpoczęciu studiów na UJ.. W przypadku studentów I roku Stypendium rektora przeznaczone jest dla laureatów olimpiad międzynarodowych oraz laureatów lub finalistów …Wniosek o stypendium Rektora na rok akademicki 2014/2015 należy wypełnić w nowym module socjalnym USOSweb..

Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta.

nr 101 Rektora UJ z 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania …Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki …Dostępne stypendia.. Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia upływa 20 października danego roku …Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia, w …Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r. .. (właściwa komisja stypendialna) Uniwersytet Jagielloński / Uniwersytet Jagielloński …O stypendium Rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.. Aby móc wypełnić wniosek należy mieć status studenta.Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów: wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów - rezygnacja przed 1 października.Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r. Zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów § 1 1..

O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.

Przy ocenie …Wniosek o stypendium złożyć można od momentu uzyskania zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, także w trakcie trwania roku akademickiego.. Osoby ubiegające się o stypendium socjalne jak również o akademik powinny wypełnić oświadczenie o dochodach i stosowny …Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów UMCS w roku akademickim 2020/2021 składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą … Informacja dla studentów rozpoczynających studia.. Informujemy, że w systemie USOSweb …Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 w systemie USOSweb (studenci UJ bez CM).Stypendium rektora.. Oprócz powyższych świadczeń wybitni studenci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne …WAŻNE Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w USOSweb zawsze należy wypełnić oświadczenie o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym …Stypendium rektora.. Stypendium może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku zdania egzaminu …Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 1.. Wnioski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt