Protokół zdawczo odbiorczy woda gaz prąd

Pobierz

Przepisanie licznika trwa zazwyczaj kilkanaście dni.. Stan: ………….. Nr licznika: ……………………………….PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY lokalu mieszkalnego W dniu ……………………… w ……………………………….. …………………………….. …………………………….. (data i podpis) (data i podpis) _____ Jednocześnie stwierdzam, że protokół zdawczo-odbiorczy stanowi wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków.PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O WYPOWIEDZENIU UMOWY I WNIOSKIEM O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO EWE energia sp.. z o.o. Infolinia 801 100 800 Data przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu 1.. Rzetelnie i dokładnie wykonany protokół powinien zostać uzupełniony o dokumentację fotograficzną.Protokół zdawczo-odbiorczy sformułowany na piśmie po zawarciu umowy sprzedaży lokalu to jedynie dokument, który potwierdza wydanie lokalu i kluczy do niego oraz aktualny stan liczników niezbędny do rozliczenia byłego właściciela u dostawców mediów i umożliwiający podpisanie nowej umowy aktualnemu właścicielowi nieruchomości.PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZYNIERUCHOMOŚCI.. Adres punktu poboru paliwa gazowego.protokÓŁ zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzieŃ przejĘcia/przekazania nieruchomoŚciStan licznika wody ciepłej Stan licznika wody zimnej Stan licznika prądu Stan licznika gazu 4.. Adres, do którego dostarczana jest woda i odprowadzane są ścieki*Załącznik nr:1 do niniejszego protokołu.3 3..

………………………………..Protokół zdawczo - odbiorczy.

Dodatkowo, dokument taki ułatwi czynności opisane w kolejnych akapitach.. Wszelkie rozliczenia z tytułu mediów(gaz, prąd ,woda) proszę wysłać na adres korespondencyjny osoby przekazującej nieruchomość.protokÓŁ zdawczo-odbiorczy wodomierza Data:…………………………………………………………………… A.. Jeżeli sprzedałeś mieszkanie, a na Twoje miejsce wprowadza się nowy właściciel, musisz przekazać jemu licznik prądu.. W obszarze sprzedaży gazu i prądu to najprościej mówiąc dokument, który umożliwia potocznie nazywane "przepisanie licznika" na nowego użytkownika.Protokół zdawczo-odbiorczy - potrzebny?. Pewnie jakiś protokół zdawczo-odbiorczy warto podpisać (stany liczników przynajmniej).Od strony praktycznej: przy zmianie lokatorów niezbędny jest oczywiście protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem i numerem licznika prądu.. PGNiG, największy dostawca gazu w Polsce, udostępnia taki dokument na swojej stronie internetowej.. kontaktowy) Strona sprzedająca: (Imię i Nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego) Podstawa przekazania : Umowa sprzedaży Rep.. Dzięki temu, że będziemy posiadali dwa takie dokumenty, na których widnieją podpisy każdej ze stron, możemy z łatwością domagać się zapłaty za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykorzystywania lokalu mieszkalnego.Pamiętaj, podpisując protokół zdawczo-odbiorczy nigdy nie zapłacisz za szkody, których nie byłeś sprawcą..

O tym, jak ma wyglądać taki dokument pisaliśmy w artykule Protokół zdawczo-odbiorczy - informacje.

Adres punktu poboru energii elektrycznej (do którego dostarczana jest energia elektryczna) Ulica Kod pocztowy Miejscowość Nr domu Nr lokalu / na rachunek bankowy numerProtokół zdawczo-odbiorczy określa faktyczny stan nieruchomości, a także stan liczników: energii elektrycznej, gazu, wody oraz centralnego ogrzewania.. Wynajmujący niniejszym dokonał przekazania lokalu mieszkalnego w użytkowanie Najemcy.. pomiędzy: Przekazujący/Sprzedający (nazwisko i imię/adres korespondencyjny): Przejmujący/Nabywca: Protokół dotyczy posesji (podać adres): Licznik wody: Nr licznika: ……………………………….. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - czy trzeba zostać członkiem spółdzielni?. W przeciwnym razie, nowy właściciel będzie korzystał z prądu na Twój koszt.PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY (Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami) Adres poboru paliwa gazowego: Ulica, numer domu/lokalu Kod pocztowy, miejscowość Numer fabryczny gazomierza: Stan gazomierza na dzień przekazania/przejęcia nieruchomości/obiektu/lokalu:Dzięki eBOK wypełnisz łatwo wszystkie potrzebne formularze online, w tym protokół zdawczo-odbiorczy..

Z drugiej strony protokół zdawczo-odbiorczy jest potrzebny, aby zabezpieczyć interesy Twoje i sprzedającego.

Stan liczników: a. nr licznika: prądu .. , stan: .. b. nr licznika: wody .. , stan .. c. nr licznika: gazu: .. , stan: .. d. inne: .. Protokół Adres punktu poboru paliwa gazowego: Ulica, numer domu / lokalu Kod pocztowy, miejscowość Numer fabryczny gazomierza: Stan gazomierza na dzień przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu:Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się podczas przekazania pewnych dóbr.. Kto może skorzystać?. Nowy nabywca również będzie mógł wypełnić niezbędne dokumenty zdalnie.. Przy przepisywaniu licznika możesz zmienić dostawcę prądu na tańszego.. Microsoft Word - Protokol_zdawczo_odbiorczy_najmowanego_lokalu.doc Author: Kamil Created Date: 9/28/2011 2:36:16 PM .Bezpiecznie jest sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy w to dniu przekazania kluczy do mieszkania.Wszelkie rozliczenia z tytułu mediów(gaz, prąd ,woda) proszę wysłać na adres korespondencyjny osoby przekazującej nieruchomość.Do przepisania licznika energii elektrycznej musisz przygotować protokół zdawczo-odbiorczy licznika, akt własności lub umowę o najmie lokalu i swój dowód tożsamości.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 1.1.. Możliwość przepisania umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego poprzez eBOK dotyczy Konsumentów rozliczanych w grupach taryfowych 1-4.Protokół zdawczo-odbiorczy składa się z kilku części..

Podstawową czynnością podczas cesji licznika jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.

……………………………………………… ………………………………………………… Wynajmujący Najemca (własnoręczny podpis Wynajmującego) (własnoręczny podpis Najemcy) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnegoPROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY LOKALU MIESZKALNEGO.. Podziel się tym artykułem.Protokół zdawczo - odbiorczy 1 Przekazanie przyczepy kempingowej Najemcy ………………………………………….. Dnia ……………….. o godz. ………….. , przekazano przyczepę marka …………….. typ ………………….. numer rej.. Uwagi.. Dodatkowo potrzebne będą również: dowód osobisty oraz dokument stwierdzający prawo do .Protokół zdawczo odbiorczy jest powszechnie spotykany, odnosi się do szeroko rozumianego przepisania własności nowemu użytkownikowi, przekazania dóbr.. Przejmujący oświadcza, że lokal posiada na wyposażeniu:Wszelkie rozliczenia z tytułu mediów (woda) proszę wysyłać na adres korespondencyjny osoby przekazującej nieruchomość.. sporządzony w dniu …………………….. Ostatnim elementem protokołu są ogólne zdjęcia mieszkania.Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. przeszły na kupującego?. Jeśli osoba przejmująca lokal ma już wybranego operatora lub sprzedawcę, to może skorzystać z przygotowanych i dostępnych na stronach internetowych dokumentów (PDF i aktywne PDF), ale nie jest to .protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza - 1 egzemplarz, wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - 1 egzemplarz, dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał do wglądu), dowód osobisty (w przypadku osób fizycznych - do wglądu),Protokół zdawczo - odbiorczy należy spisywać więc zarówno podczas wynajmu, jak i odbioru mieszkania.. Czy/kiedy warto się zameldować?. Sporządzenie takiego dokumentu nie jest konieczne i w raczej nikt nie będzie go od Ciebie egzekwował.. Sporządzony w dniu: ………………………….. Na jego przykładzie punktu po punkcie omówimy, jakie informacje muszą znaleźć się w prawidłowo sporządzonym formularzu.. Dane punktu poboru paliwa gazowegoWZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO wraz z wzorem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz wzorem wniosku o zawarcie umowy A.. Mam na myśli "przepisanie" poszczególnych umów, zwłaszcza jeśli będziesz dokonywać ich w innym terminie.umowy na prąd, gaz, kablówkę itd.. pomiędzy: Strona kupująca: (Imię i Nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania/adres do korespondencji, tel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt