Protokół rady klasyfikacyjnej

Pobierz

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania rady pedagogicznej.11.. Przykład rocznego harmonogramu posiedzeń rad pedagogicznych Miesiąc Tematyka zebrań Sierpień Rada organizacyjna i kwalifikacyjna (m.in. zatwierdzenie planu pracy szkoły oraz wyników egzaminów kwalifikacyjnych i poprawkowych).Title: PROTOKÓŁ Z KONFERENCJI KLASYFIKACYJNEJ Z DNIA 18 Author: user Last modified by: Admin1 Created Date: 1/4/2013 12:21:00 PM Other titles: PROTOKÓŁ Z KONFERENCJI KLASYFIKACYJNEJ Z DNIA 18Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.. Pisząc protokół nie wolno używać korektora, jeśli się pomyliliśmy należy przekreślić pomyłkę, poprawić ją na czerwono i złożyć podpis przy poprawce wraz z datą korekty.W skład dokumentacji przebiegu nauczania wchodzą uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów (klasyfikacja śródroczna, roczna oraz końcowa).. Jeszcze w tym roku wszystko pisane jest ręcznie.. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty)Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać: numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie były), zatwierdzony porządek zebrania, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania .Uchwała Rady Pedagogicznej nr 17/2019/2020: w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2019/2020: Uchwała nr 17/2019/2020 (14kB) 18..

Prezentacja raportów z ewaluacji wewnętrznej przez ...protokół PSP Częstoniew.

Otwarcie obrad.. Uchwała RadyPORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 1.. 9.Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do rady szkoły z wnioskiem o wprowadzenie zmian w statucie, określając w uchwale treść tych zmian.. Protokół sporządza się zgodnie z poniższymi zasadami: a) tytuł: nazwę rady np:Protokołował: Przewodniczący rady pedagogicznej członkowie rady pedagogicznej ………………………………… ……………………………………… (podpis protokolanta ) (podpis dyrektora szkoły) podpisy nauczycieli.. Protokołował(a) Przewodniczący Rady Pedagogicznej Rada Pedagogiczna (Dyrektor Szkoły)nauczycieli - oceny zachowania zostają podane na posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, uczniów - wychowawca podaje na lekcji wychowawczej, rodziców - w dzienniku elektronicznym i na spotkaniu semestralnym (wywiadówce) bądź w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami.. Powitanie, przedstawienie porządku posiedzenia.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012Scenariusz rocznej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej powinien obejmować następujące etapy i czynności: Otwarcie - przywitanie uczestników, przyjęcie porządku bieżących obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania rady pedagogicznej..

Pytanie: Jak powinien wyglądać prawidłowy porządek obrad rady pedagogicznej klasyfikacyjnej na semestr?

Przedstawienie i zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej.. Realizacja wniosków i przyjęcie protokołu z pop.. Radom dnia 17marca 2016 r KONTROLI l) Nazwa szkolYI Publiczna Szkola Podstawowa w Czestoniewie Adres szkoly: Czestoniew, 05-600 Grójec, Imi?. Pozostało jeszcze 95 % treści.Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014protokół i uchała z rady klasyfikacyjnej: strony: [ 1 ] jolik1 18-06-2007 16:59:32 [#01] Po raz pierwszy będę dokonywać zapisu z klasyfikacji i promocji.. Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu … kolejność protokołów .Protokół z rady szkoleniowej może mieć formę bardzo zwięzłą, a materiały lub program szkolenia stanowią załącznik do niego.. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.. Data publikacji: 15 stycznia 2010 r. Poleć znajomemu.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. Przedstawienie przez wychowawców klas informacji o wynikach klasyfikacji śródrocznej.Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać porządek zebrania i jego przebieg.. Dokument archiwalny.. Odczytanie protokołu i wniosków z poprzedniej rady, zatwierdzenie..

Przedstawiamy przykładowy protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny w przedszkolu.7.

5.członków rady zwany "protokolantem" .. i nazwisko dyrektora szko\y: Ewa Glowacka 2) Nazwa i adres organu sprawujqcego nadzór pedagogiczny: Mazowiecki Kurator Ošwiaty, .. Wyłonienie Rady Klasowej i przedstawiciela klasy do Rady Rodziców.4.. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.. 11.Na tym zakończono zebranie Rady Pedagogicznej.. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego w I semestrze.. Powołanie komisji wnioskowej.. Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. Mazowiecki Kurator Ošwiaty Al, 32, 00-024 Warszawa.. Przykładowy porządek klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych), chociaż przyznać trzeba, że nie brzmi to zbyt .11.. 10.Powiem tak: dopóki mówimy w ten sposób, nie ma problemu, natomiast w dokumentacji (czyli również w samych protokołach) lepiej stosować nazwę zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej (por. § 11 p. dyrektor szkoły przygotowując zebrania rady pedagogicznej jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.Porządek obrad semestralnej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej..

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

Liczę na podpowiedź z waszej strony.Przykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny.. Informacja o kadrze Zespołu.. Ewaluacja WSO (analiza i wnioski).. Każda strona jest parafowana przez Przewodniczącego Rady, protokolanta oraz innego członka Rady.. Protokół zawiera ponumerowanych stron.. OPIS PROTOKOŁU 1.. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 18/2019/2020: w sprawie opinii Rady Pedagogicznej na temat aneksu do arkusza organizacji na rok szkolny 2020/2021: Uchwała nr 18/2019/2020 (12kB) 19.. Leszek Zaleśny.. Informacja o awansach zawodowych.. Każda uchwała podjęta przez radę pedagogiczną powinna być opatrzona numerem wraz z zaznaczonym rokiem szkolnym, po to, by nie zapisywać treści uchwał w protokole rady.Wzór protokołu z egzaminu klasyfikacyjnego do WZO w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjnej z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 17Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r.. Plan pracy szkoły (art. 41 ust.. Klasyfikowanie - I okres 2009/10, w tym uzasadnienie ocen ndst.. Zgodnie z zapisem art. 40 ust.. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady pedagogicznej.. Protokół sporz ądza si ę wg poni ższej struktury: 1) Tytuł - np. " Protokół z plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej w dniu . ". 2) ustalenia - np. " W posiedzeniu brało udział .. członków Rady Pedagogicznej według listy obecno ści stanowi ącej zał ącznik do niniejszego protokołu, a tak żeSierpniowe zebranie rady pedagogicznej.. Co powinno się znależć w protokole?. Na zakończenie protokołu pod tekstem po lewej stronie czytelnie podpisuje się protokolant, na środku przewodniczący zebrania (dyrektor Szkoły), a po prawej wszyscy uczestnicy zebrania (Rada Pedagogiczna).. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego.. Sty.. Sprawozdanie z planu profilaktycznego.. Data publikacji: 7 lipca 2017 r. Wszystkie zebrania rady pedagogicznej powinny być protokołowane.. W przypadku, gdy rady szkoły nie powołano, rada pedagogiczna zmienia statut odrębną uchwałą.. Na ostatniej stronie znajdują się podpisy Przewodniczącego Rady, protokolanta oraz innegoPROTOKÓŁ KLASYFIKACJI………………………… Rok szkolny (semestr) ………………………….. Klasa ………………………… WychowawcaRamowy porządek zebrania w sprawie klasyfikacji - propozycja 1.. Powitanie, sprawdzenie kworum, powołanie protokolanta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt