Przykładowy protokół z posiedzenia rady pedagogicznej w przedszkolu

Pobierz

Godz. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców - lista obecności w załączeniu.. 1.Zamknięcie egzaminów poprawkowych, przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego i jego plan na nowy rok szkolny, przydział zadań nauczycielom, powołanie zespołów zadaniowych to tylko niektóre punkty organizacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.. Postanowienia ogólne § 1.. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. III Rada Pedagogiczna Analityczna 1.Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Strona 3 z 3 członka Rady.. 7 Uso - dyrektor, programu wychowawczego i profilaktyki, ew. programu poprawy efektywności nauczania, poprawy efektywności wychowania,Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego to jeden z najważniejszych dokumentów pracy dyrektora szkoły.. Wykaz podjętych uchwał: Uchwała nr 9/2016/2017 w sprawie Podpis Przewodniczącego Rady (pieczęć i podpis dyrektora Szkoły) Podpis protokolanta Czytelny podpis innego członka RadyPrzykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny.. Dziekan dr hab. R. Godoń 17 listopada skierował do członków Rady list wyjaśniający sytuację.Protokół zebrania Koła Miasta Zachwytów, które odbyło się 17 września 2005 r. w Domu Kultury w Zachwytowie, ul. Warszawska 22 Obecni : - Alicja Kot - przewodnicząca zebrania, prezes Koła Miłośników Miasta Zachwytów; - Janina Mazur - Kustosz Muzeum Regionalnego; - Jan Kozik - archeolog; - Juliusz Wirnik - prezes firmy WIR - ZACH; - pozostali członkowie Koła Miasta ..

Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu …4.

Janusza Korczaka w Bełżycach.. Aktualności Rady Rodziców : BIP.. Dokumentacja Rady Pedagogicznej.. Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1.. 1.Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.• Uczestniczenie w zebraniu z rodzicami lub jego cz ęści.. Realizacja wniosków i przyjęcie protokołu z pop.. Protokół.. Sekretarz Rady sporządza z każdego posiedzenia Rady protokół, który stanowi jedną formalną dokumentację przebiegu posiedzenia.. członek - przedstawiciel rady pedagogicznej w podpisie /-/ Stanisława Więcek i. Magdalena Berkop - członek - przedstawiciel rady .Protokół nr 3/2020/2021 Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w trybie obiegowym w dniu 24 listopada 2020 roku W związku z sytuacją epidemiczną posiedzenie odbyło się w trybie obiegowym.. Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły X w Ygrekowie ustalony na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.. Informacje z narad z Kuratorium Oświaty oraz Wydziałem Edukacji UMŁ..

Dokument: Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów.

Wykaz załączników: Zał.. ARCHIWUM.. Rozdział 1.. Zaopiniowani przyznanych nagród yrektora i burmistrza.. Leszka Czarnego w Lutomiersku 1.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach < Kontrast > [ Logowanie ] Przedszkole Nr 1 im.. Pracę w szkole rozpoczynają:W Gimnazjum im.. Dokumenty regulujące pracę Przedszkola Nr 1 im.. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.. 9.Regulamin sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej drogą elektroniczną Przedszkole nr 18 w Rybniku § 1 2.. Przedstawienie nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole.. Poinformowanie o zmianach prawa oświatowego oraz ustalenie jaki będą miały wpływ na pracę szkoły w kolejnym roku szkolnym oraz na dokumenty szkolne (statut .PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji konkursowej powołanej dla wyłonienia kandydata na stanowisko ..

• Uczestniczenie w posiedzeniu rady pedagogicznej Nauczyciel a) praktyka ci ągła Zakres Il.

Sprawy różne i wolne wnioski.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny iOznacza to, że w ustawie używana terminologia to: zebrania rady pedagogicznej (nie: posiedzenia, obrady, spotkania itp.).. Poznaj ramowy przebieg sierpniowej rady pedagogicznej.PROTOKÓŁ NR 2 z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 16 października 2013 r. W dniu 16 października 2013r.. Przykładowe wzory, o których mowa w pytaniu znajdują się na naszej stronie www.. Tematyka Odpowiedzialny za realizacj ę Organizacja przedszkola 10 • Przepisy BHP obowi ązuj ące nauczycieli i pracowników przedszkola.Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.. 1 Lista obecności.. Porządek zebrania (przepisujemy porządek obrad):Szkolenie z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.. W dniu 18 października 2016 roku o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców - lista obecności w załączeniu.. Kadra szkoły zmieniała się w stosunku do roku ubiegłego.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.PROTOKÓŁ nr 1 z posiedzenia Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola w Bielsku w dniu 18.10.2016..

Przykładowy porządek klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.Podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.

rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn.. W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Agnieszka Klepczyńska oraz Wójt Gminy Bielsk- p.Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. 2019/20Protokół z dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka w przedszkolu Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!3.. Do protokołowania posiedzeń Rady wykorzystuje się technikę komputerową .Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej - przedszkole.. Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. strona główna.. 1.Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi 94-017 Łódź, ul.Krzemieniecka 24A na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.1.Z zebrania Rady Pedagogicznej oraz z zebrania komisji sporządza się protokół w terminie 7 dni od posiedzenia.. Podsumowanie pracy za I okres, w tym wnioski z: nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły zgodnie z art. 40 ust.. Wzór 1 .. Roczny cykl 4 płyt CD z kompletną dokumentacją niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania.. Data publikacji: 7 lipca 2017 r. .. posiedzenie rady pedagogicznej protokół rady pedagogicznej rada pedagogiczna w przedszkolu zebranie rady pedagogicznej.Posiedzenie Rady Pedagogicznej miało charakter: podajemy w tym miejscu typ posiedzenia Rady Pedagogicznej np.: organizacyjne, szkoleniowe, klasyfikacyjne, analityczno - programujące, podsumowujące, zwołane w trybie: pilnym, zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej.. Uchwały Rady Pedagogicznej i inne dokumenty .Rada pedagogiczna zobligowana jest do ustalenia regulaminu swojej działalności i w nim powinny zostać określone zasady protokołowania jej zebrań.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Struktura organizacyjna : Funkcjonowanie : Oferty pracy : Sprawozdania finansowe .. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie promocji uczenic po egzaminie poprawkowym.. Realizacja porządku obrad: Zatwierdzenie protokołów zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 26 czerwca 2012 r. Informacja o kadrze Zespołu.. Przedstawienie i zatwierdzenie organizacji na rok szkolny 2006/2007.. Sprawozdanie z realizacji innowacji i eksperymentów pedagogicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt