Opis merytoryczny faktury wzór

Pobierz

Jednostka obsługiwana wypełnia pozycje po .Wzór opisu faktury/rachunku Faktura/ rachunek nr.. z dnia.. dotyczy realizacji zadania publicznego pn.:.. (nazwa zadania) zgodnie z umową nr .z dnia ……….. zawartą pomiędzy Gminą …., a …………………(nazwa organizacji)Opis merytoryczny wydatku .. b. w jakiej cz ęści (kwotowo) została nale żno ść z faktury/rachunku opłacona ze środków pochodz ących z dotacji.. VAT / rachunek NR ……, z dnia……….. roku.. ł. uga wykonana prawid.. advertisement .Opis merytoryczny dokumentu: Faktura VAT/ rachunek NR …….……, z dnia……….2020 roku Potwierdzam wykonanie prac, zgodnie z umową z Wykonawcą nr …….. z dnia…….. roku oraz protokołem odbioru robót nr …….. z dnia ………….. Potwierdzam wykonanie prac, zgodnie z umową z Wykonawcą nr .. z dnia .2019 roku (protokołem rzeczowo - finansowym końcowego odbioru zadania z dnia………….oraz protokołem odbioru robót nrFaktura - opis Sporządził: W tym VAT: Data: nie dotyczy tak nie Opis do dokumentu (faktury, noty, itp.) Wydatki kwalifikowalne: Zatwierdził pod względem merytorycznym: Zatwierdził pod względem formalno-rachunkowym: Kurs walutowy Załącznik nr 1 - Wzór opisu dokumentu księgowego dla V Osi Priorytetowej PO WERWzór opisu faktury/rachunku pieczęć organizacji Faktura/ rachunek dotyczy realizacji zadania (NAZWA ZADANIA).. beneficjentów ostatecznych (poz. 5.1.1.2) Kwota na fakturze dotyczy: zakup aparatu cyfrowego w ramach koła dziennikarskiego ( wynagrodzenia ( wydatki rzeczowe ( inne..

Opis merytoryczny dokumentu: Faktura.

z dnia .. 2019 roku.. Opis merytoryczny przedmiotu faktury (np. nocleg w ramach wyjazdu na konferencj.Część A.. Opis powinien być dołączany do każdej faktury za badania profilaktyczne pracowników jednostek oświatowych, dla których organizatorem obsługi badań lekarskich pracowników jest MCOO, wystawionej przez podmiot świadczący obsługę zadania w danym roku budżetowym (w 2021 r. CMP sp.. 3.Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia towaru zgodnie z rachunkiem.. Kategoria wydatku - Wydatek dot.. "Stwierdzam zgodno ść merytoryczn ą"Wzory opisów faktur.. w przypadku żądania zaliczki w walucie obcej, kwota wyrażona w tej walucie informacja o trybie zakupu w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznychFaktura opisywana jest na odwrocie dokumentu wg wzoru: Pieczątka Wydziału.. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji (…)".data wpływu faktury: PSP/CZ/MPK/ZLEC: ZATWIERDZONO OPIS MERYTORYCZNY zam./obligo: kwota dokumentu w PLN: zakup dotyczy czynności: opodatkowanych/ mieszanych PRE /zwolnionych z VAT.. Na opisie faktury zawarte są informacje dotycząca numeru i pełnej nazwy zadania określonych w załączniku nr ….do Umowy 2.. VAT / rachunek NR ……, z dnia……….2018 roku.. Kwota kwalifikowana (100%) wynosi …………… PLN brutto..

Zakres merytoryczny 1.

Dane dotyczące umowy/aneksu na roboty budowlane /usługi są spójne na fakturze, opisie faktury oraz pozostałych dokumentach załączonych do faktury 3.WZÓR OPISU FAKTURY VAT/ RACHUNKU / NOTA KSIĘGOWA.. Potwierdzam wykonanie prac .Oprócz powyższego zapisu, na fakturze należy umieścić standardowy opis merytoryczny, wyjaśniający cel i przeznaczenie zakupu lub usługi zgodnie z kosztorysem ujętym we wniosku, sporządzony i podpisany przez osobę upoważnioną oraz opis formalno -Kopię faktury (faktur) opisanej merytorycznie na odwrocie i podpisanej (pod względem merytorycznym - przez prezesa, pod względem formalno-rachunkowym - przez skarbnika), (wzór opisu na stronie internetowej KM PSP zakładka OSP/Dotacje dla OSP), oryginał faktury do wglądu, Schemat opisu: 1.Opis celu i zasadności zakupu materiałów, do jakich badań zostaną wykorzystane, tytuł tematu badawczego.. ………………………………………………………………………………………………………., zgodnie z umową nr .. z dnia …………….2.. opis merytoryczny zadania, którego dotyczy (w tym czas i miejsce) a. przeznaczenie zakupionej usługi, towaru lub opłaconej nale żno ści.. Data i sposób płatności: 25.06.2007 r. przelewopis merytoryczny zadania, jakiego dotyczy faktura, np. przeznaczenie zakupionej usługi, towaru lub opłaconej należności, stwierdzenie "sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym" wraz z datą i czytelnym podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych,Wzór opisu faktury/rachunku (DOC, 33.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2013-10-11 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-11 Pobierz dane XML Wzór opisu faktury/rachunku Drukuj informację Wzór opisu faktury/rachunkuWZÓR OPISU FAKTURY VAT/ RACHUNKU / NOTA KSIĘGOWA..

Odbiorca faktury: Imię i Nazwisko.

Opis merytoryczny dokumentu: Faktura..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt