Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim axa

Pobierz

Miejscowość 05.. Oświadczam również, iż w przypadku stwierdzenia, że stan faktyczny jest inny od podanego przeze mnie, zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego świadczenia .Oświadczenie prawnego spadkobiercy do wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w przypadku śmierci ubezpieczonego; Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim; Oświadczenie o nie zawarciu kolejnego związku małżeńskiego; Oświadczenie o pozostawaniu w związku z partnerem życiowymOświadczenie współmałżonka o pozostawaniu w związku małżeńskim z Ubezpieczonym; Oświadczenie Ubezpieczonego o niezawarciu kolejnego związku małżeńskiego; Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu Terminowego Ubezpieczenia na Życieoświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim.. Ja, niżej podpisany/a ., świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim.. Ważne!Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej - na czym polega.. 6) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych naOświadczenie Ubezpieczonego o pozostawaniu w związku pozamałżeńskim ze wskazaną osobą, będące załącznikiem do deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie GROUP-OSW02 06/17 Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.☐ nie pozostaje w związku małżeńskim ☐ pozostaję w związku małżeńskim, w którym posiadam rozdzielność majątkową z współmałżonkiem ☐ pozostaję w związku małżeńskim we wspólnocie ustawowejopisanych w ust..

Oświadczam, że pozostawaliśmy w ważnym związku małżeńskim w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Osoby, które miały wcześniej współmałżonka przedstawiają kopię dokumentu potwierdzającego rozwód albo separację lub akt zgonu (oryginał do wglądu).. OŚWIADCZENIE O .Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim/ o pozostawaniu w związku małżeńskim oraz nie orzeczonej separacji sądowej OŚWIADCZENIE .. oświadczam, że pozostaję w aktualnym związku małżeńskim, w stosunku do którego nieprzepisy pozostające w związku .. 1.czytelny podpis 2.czytelny podpisJednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie nieprawdziwych informacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych może narazić mnie na odpowiedzialność karną.. Zgodnie z ustawą za osoby zajmujące .. Gmina / Dzielnica 04. zm.), tj. obsługi oświadczenia małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu.. DANE ADRESOWE (1) 01.. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.W przypadku śmierci Ojczyma lub Macochy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem; : • odpisu aktu zgonu Ojczyma lub Macochy; • kopię dowodu osobistego lub paszportu Ubezpieczonegoodpisu aktu małżeństwa Rodzica i Ojczyma lub Macochy Ubezpieczonego, potwierdzającego fakt pozostawania w związku małżeńskim w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego niniejszą Umową dodatkowąStrona 1 z 1 E..

Data wypełnienia wniosku D D M M R R R R Podpis UbezpieczonegoOświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy).

Poczta - 03.. Kod pocztowy 02.. Numer .a.i.d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, (zw. dalej KRO) z mocy ustawy powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej, oczywiście jeżeli wcześniej małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej.systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z późn.. data i podpis przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/wspólnika spółki cywilnejOŚWIADCZENIE UBEZPIECZONEGO O STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH ISTNIEJĄCYCH MIĘDZY UBEZPIECZONYM A JEGO WSPÓŁMAŁŻONKIEM (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając "X") oświadczenie zmiana oświadczenia II.. Oświadczenia Ubezpieczonego Oświadczenie o ważnym związku małżeńskim Oświadczam, iż na dzień zdarzenia ubezpieczeniowego pozostaję w związku małżeńskim z wyżej wymienionym współmałżonkiem..

Na studiach uczono mnie , iż najpierw powinien być odsyłający ...Oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim / pozostaję w rozdzielności majątkowej.

W stosunku do związku małżeńskiego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM D ane os by skł djącejoświ czenie Imię i nazwisko PESEL - - Data urodzenia Miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Adres zamieszkania: - Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalujest aktualny, dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim (dotyczy roszczeń z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Współmałżonka) kopię odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka (dotyczy roszczeń z tytułuOŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIM Author: Darek Created Date: 7/15/2013 7:08:42 PM Keywords () .prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości)..

Oświadczenie Ubezpieczonego o pozostawaniu w związku nieformalnym:Oświadczenie zbierane na potrzeby Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wnioskodawca pozostający w związku małżeńskim i zamieszkujący razem ze swoimi rodzicami, składa niniejsze oświadczenie w oparciu o sytuację materialną własnego gospodarstwa domowego, odrębnego od rodziców, jeżeli małżeństwo posiada źródło stałychOŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM w ramach projektu : "LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt