Jak napisać wyjaśnienie rażąco niskiej ceny wzór

Pobierz

15 kwietnia 2020 14:37 PDF.. Ryczałt nie zabezpiecza zamawiającego przed możliwością zaoferowania mu ceny, która nie ma rynkowego charakteru.. 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu .Wyjaśnienia wykonawcy dotyczące rażąco niskiej ceny bądź kosztu muszą zawierać wskazanie konkretnych czynników, które umożliwiły skalkulowanie ceny lub kosztu na niskim poziomie, oraz zostać poparte stosowanymi dowodami.. Oczywiście nie da się prosto powiedzieć, kiedy cena powinna wydawać się rażąco niska.. Każda oferta złożona w postępowaniu o zamówienie publiczne zawiera cenę lub koszt.Po zmianie art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych powszechne stały się wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (rażąco niska cena), w tym w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia tym .Wzór pisma o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny.. Powyższy próg rozbieżności skutkuje jedynie obligatoryjnym uruchomieniem przez zamawiającego procedury wyjaśnienia, czy oferta .Wzory .Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny .

Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.. zm.), jeżeli zaoferowana .. (KIO 624/19) Izba uznała, że "wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany .Wyjaśnienie, że cena oferty nie jest rażąco niska wymaga pracy i pomysłu, warto przygotować się tego wcześniej niż z momentem otrzymania wezwania.. Moja rada: sprawdź niezwłocznie po otwarciu ofert, czy nie spełniasz któregoś z kryteriów różnicy 30% w stosunku do ceny Twojej oferty.Zgodnie art. 90 ust.. Decyzje Komisji; Dyrektywy;Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny.Warto jednak pamiętać o tym, że im lepiej będą udokumentowane koszty, tym lepiej wyjaśnienie rażąco niskiej ceny będzie się bronić.wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - wzór.. Przemysław Gruchała, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i WspólnicyJak wspomniałem w pierwszej części cyklu artykułów o rażąco niskiej cenie, to na wykonawcy spoczywa ciężar dowodu w zakresie tego, że warunki finansowe przedstawione w jego ofercie mają charakter rynkowy..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Jak napisać wyjaśnienie?W postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska.. podstawa .Jak już bowiem zaznaczono, wykonawca musi nie tylko wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, ale też w jaki sposób wpływają one na jej wysokość.. A jakie to są "odpowiednie wyjaśnienia"?. Różnica ta nie jest przy tym uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne zrealizować prace (wyrok .Podstawowym kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym zawsze musi być cena lub koszt.. Jak głosi art. 90 ust.. Skutkiem tego (co nastąpiło).. 4 Pzp i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwaJak udzielać wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny Agnieszka Matusiak radca prawny z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg To wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, iż złożona przez niego oferta jest rzetelnie przygotowana, jej przedmiot zaś prawidłowo oszacowany..

Wzór wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny >>> Strona główna.

Co to może być .. 15 min czytania Jeśli dostałeś wezwanie do wyjaśnienia ceny to jesteś w szerokim gronie wykonawców.. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wyjaśnienia na podstawie art. 90 ust.1 poprzedzone zostały wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, w tym ceny na podstawie art. 87 ust.1.O zjawisku rażąco niskiej ceny będziemy mówili wówczas, gdy cena w stosunku do przedmiotu zamówienia odbiega od jego wartości.. Takim sygnałem ostrzegawczym dla zamawiającego jest zgodnie z ustawą zwłaszcza .Wzory dokumentów.. Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie są wystarczające dla Zamawającego i odrzuca ofertę.4.. Akty prawne UE.. Ja wymagam aby wszelkie wyjaśnienia treści oferty a chyba tym jest wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (element wymieniony w ustawie art. 90) były złożone pisemnie czyli w postaci podpisanego oryginału na papierze lub dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Kontynuując serię wpisów dotyczących sposobów wyjaśniania rażąco niskiej ceny, chciałbym skoncentrować się dziś na oszczędnościach, które wynikać mogą z cech danego zamówienia publicznego.. Jeżeli zamawiający ma co do tego wątpliwości, powinieneś przygotować odpowiednie wyjaśnienia.. Z rażącą niską ceną z reguły mamy do czynienia w sytuacji, gdy cena rażąco odbiega od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej złożonych ofert lub też od kolejnej oferty.Pragnę wyjaśnić, iż dnia (data) o godz miał miejsce (opis zdarzenia)..

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

Rażąco niska cena oferty.. Udzielone wyjaśnienie stanowi w rzeczywistości jedynie deklarację i potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia bez wskazania żadnego .Pozostańmy więc przy swoich stanowiskach.. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.. Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii.. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny odbywa się na podstawie art. 90 ust.1, nie zaś na podstawie art. 87 ust.1.. 1a ustawy Pzp, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek […]Z uzasadnienia wyroku z dnia 28 marca 2012 r. sygn.. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawoWyjaśnianie rażąco niskiej ceny przekraczającej budżet Zamawiającego - brzmi jak absurd ale wcale absurdem nie jest .. Mimo iż w ustawie nie została zawarta definicja "rażąco niskiej ceny" czy też "rażąco niskiego kosztu", PZP się tymi pojęciami posługuje.. Bez względu na sposób rozliczenia zamawiający zwracając się o udzielenie .2.. Mowa tu o takich elementach, które nie mają uniwersalnego charakteru, ale pozwalają wykonawcy złożyć bardziej konkurencyjną cenowo ofertę na konkretne zamówienie.. Rzeczowe, konkretne i oparte na .Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, choć stanowią informacje dotyczące ceny nie mogą być uznane za informacje, o których mowa w art. 86 ust.. Tym samym wyjaśnienia wykonawcy nie mogą stanowić jedynie formalnej odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, zawierającej ogólne informacje o działalności wykonawcy lub deklaracje co do realizacji zamówienia za zaoferowaną .Jak już bowiem zaznaczono, wykonawca musi nie tylko wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, ale też w jaki sposób wpływają one na jej wysokość.. a co dalej?. 1a pkt 2 ustawy Pzp.. Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach.W art. 90 ust.. akt: KIO 516/12 wynika, że zamawiający miał podstawy stwierdzić, że wykonawca nie wykazał, iż oferowana cena nie ma znamion rażąco niskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt