Czy prokurator może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie

Pobierz

Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela .Jeśli ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby samotnej, wówczas sprawę może skierować do sądu jedynie prokuratura (na wniosek np. sąsiadów, opieki społecznej lub dalszych krewnych).W takiej sytuacji prokuratorzy zobligowani są do przeprowadzenia postępowania, które ma na celu ustalić, czy taki wniosek jest zasadny.. nie wiem czy ops może, ale my jako dps pisaliśmy wniosek do prokuratury o ubezwłasnowolnienie i prokuratura wszczęła postępowanie.Jeżeli prokurator dojdzie do wniosku, że ciotka jest w takim stanie umysłowym, że zachodzi potrzeba jej ubezwłasnowolnienia to wówczas wystąpi do sądu okręgowego z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.. Przesłanką uczestnictwa prokuratora w postępowaniu jest ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.. Decyzję o złożeniu takiego wniosku prokurator może podjąć, jeżeli zauważy taką potrzebę w związku z toczącym się innym postępowaniem albo, jeżeli otrzyma .Jak informuje prawnik z Kancelarii Kolanowscy- częściowe ubezwłasnowolnienie danej osoby jest możliwe wtedy, kiedy nie zachodzą przesłanki do całkowitego ubezwłasnowolnienia, ale osobie tej niezbędna jest pomoc do prowadzenia własnych spraw.Sprawa sądowa o ubezwłasnowolnienie..

Tylko określone osoby mają prawo złożyć do sądu wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Taką decyzję może on również podjąć w sytuacji, kiedy otrzyma stosowne zawiadomienie od osoby, która uzna to za zasadne a jednocześnie nie jest ona w kręgu osób .Stąd wniosek rodziców o ubezwłasnowolnienie córki, który będzie popierany przez prokuratora reprezentującego w tym przypadku także interes osoby wskazanej we wniosku.. Podstawą prawną jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.Decyzję o złożeniu wniosku o ubezwłasnowolnienie, prokurator może podjąć wówczas, gdy zauważy taką potrzebę podczas toczącego się innego postępowania.. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego .Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć małżonek osoby, której wniosek dotyczy, jej krewni w linii prostej (tj. rodzic, dziadek, syn, wnuk) oraz rodzeństwo, a nadto prokurator albo przedstawiciel ustawowy danej osoby.. Prokurator może złożyć wniosek do sądu i czyni to w mniej więcej co szóstym przypadku w Polsce.Jak wynika wprost z art. 545 § 1 kodeksu postę­po­wania cywil­nego, wniosek o ubezwła­sno­wol­nienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwła­sno­wol­nienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeń­stwo; 3) jej przed­sta­wi­ciel ustawowy..

Wówczas on wystąpi do sądu z takim wnioskiem.Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora.Postępowanie o ubezwłasnowolnienie może zostać wszczęte na wniosek rodziny małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, jej przedstawiciel ustawowy (o ile jest) oraz prokurator.. Prokurator może zgłosić wniosek o ubezwłasnowolnienie, gdy stwierdzi, że brak jest osób do tego uprawnionych na podstawie art. 545 zgłoszenie wniosku o ubezwłasnowolnienie § 1 k.p.c. albo że osoby te bezpodstawnie uchylają się od zgłoszenia wniosku albo nie są w stanie samodzielnie go zgłosić wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, nieporadności lub z innych .Prokurator może uznać, że ubezwłasnowolnienie danej osoby jest konieczne ze względu na interes społeczny.. % Podstawą prawną do ubezwłasnowolnienia może być np. demencje starcza, choroby somatyczne, alkoholizm, czy narkomanie.Wniosek o ubezwłasnowolnienie możesz złożyć kiedy Twój bliski z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego lub innego zaburzenia psychicznego (alkoholizm, narkomania, hazard, długotrwała wyniszczająca organizm choroba bądź podeszły wiek) nie może kierować swoim postępowaniem bądź potrzebuje pomocy w prowadzeniu swoich spraw.Wniosek o ubezwłasnowolnienie rozpatrują sądy okręgowe w składzie trzech zawodowych sędziów..

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może też złożyć prokurator.

Odmiennie jednak Sąd Najwyższy wyraził się w uzasadnieniu uchwały całej Izby Cywilnej SN z dnia 14 października 2004 r., sygn.. Oznacza to, że decyzję o ubezwłasnowolnieniu wydaje według własnego uznania.Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: małżonek osoby, której dotyczy wniosek; jej krewni w linii prostej (tj. zstępni - np. syn, wnuk i wstępni np. ojciec, dziadek) oraz rodzeństwo (tylko gdy nie ma przedstawiciela ustawowego osoby której wniosek dotyczy) jej przedstawiciel ustawowy; prokurator.Osoby nie należące do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, a widzące potrzebę ubezwłasnowolnienia, np. dalszego krewnego lub obcej osoby potrzebującej pomocy, mogą.Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy - osoba, której dotyczy wniosek, jej przedstawiciel ustawowy, a także małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.. Sąd nie mógł Pani zobowiązać do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie.Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć także osoba, która ma być ubezwłasnowolniona.. Mogą to zrobić: małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, przy czym krewni nie mogą składać takiego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela .Mając przede wszystkim na uwadze dobro i troskę o Pana/ią, a przede wszystkim konieczność stałego leczenia psychiatrycznego OPS zwraca się z prośbą o zainicjowanie postępowania Przez Prokuraturę Okręgową w ..

Przy czym zazna­czyć należy, iż krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwła­sno­wol­nienie ...§ 1.

o ubezwłasnowolnienie Pana/i.KTO WNIOSEK o ubezwłasnowolnienie złożyć może małżonek takiej osoby, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo, kurator PO CO Wniosek składa się celem umożliwienia działania innych osób dla dobra osoby ubezwłasnowolnionej (np. doradcy tymczasowego, opiekuna) GDZIE Wniosek składa się do sądu okręgowego KIEDY JAK OPŁATA .kto jest właściwy do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie - czy dps w którym osoba przebywa, czy ośrodek, który tą osobę kilka lat temu skierował do placówki?. Wniosek o ubezwłasnowolnienie podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.Są to: małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, jej krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki), rodzeństwo.. Należy pamiętać, że prokurator nie jest związany wnioskiem i może odmówić złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie w sądzie.Jeśli współpraca z rodziną nie jest możliwa (lub nie jest wskazana, bo to rodzina wedle wiedzy lekarza korzysta z nieporadności pacjenta), można informację o konieczności ubezwłasnowolnienia przekazać prokuratorowi.. Napisano: 29 sie 2016, 8:30 .. Ubezwłasnowolnienie jest instytucją przewidzianą dla ochrony interesów oraz praw osoby, która nie może samodzielnie pokierować sprawami życia codziennego, także dotyczącymi podjęcia .Wniosek może złożyć rodzina (osoby pełnoletnie), dzielnicowy, pracownik socjalny, pedagog szkolny, kurator lub inne osoby dotknięte następstwami nałogu.. Należy zatem wskazać, że sąd orzekający nie jest niejako związany z treścią wniosku.. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zostać złożony przez ograniczony krąg osób, do których należą- małżonek osoby, której dotyczy ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy osoby której wniosek dotyczy, a także prokurator.W ocenie prokuratury sytuacja zdrowotna, ale i rodzinna mężczyzny przemawia za koniecznością złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite.. Do spraw kwalifikowanych również jako sprawy z zakresu prawa rodzinnego należą te, w których prokurator kieruje do sądu wniosek o zobowiązanie do opuszczenia .. akt III CZP 37/04:Instytucja ubezwłasnowolnienia - kto i kiedy może złożyć wniosek?. Należy go złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której .Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt